Vedtekter – NSUO

Vedtekter for Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret

7.. november 2016  

(Søkes tilsluttet De Unges Orkesterforbund)

1. Formål og oppgaver
A. Vårt formål er å gi ungdom i Sogn bydel (det vil si området som dekker Korsvoll, Nordberg, Kringsjå og Tåsen) et inspirerende og lærerikt strykemiljø. Ambisjonen til orkesteret skal være det høyst mulige kunstneriske nivå samtidig som orkesteret skal være åpent for alle som er interessert i å lære et strykeinstrument uansett økonomi og bakgrunn.B. Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret (NSUO) samarbeider tett med de andre orkestrene som til sammen vil kalle seg  Nordberg Strykeorkester; p.t. Nordberg Strykeorkester Barneorkesteret (NSBO) og Nordberg Strykeorkester Aspirantorkesteret (NSAO)  
B. Miljøet skal bestå av både individuell undervisning, gruppe undervisning og orkesterundervisning..
C. Med dette skal vi bidra til å utvikle varige, positive fritidsaktiviteter, og gi barna opplevelser, erfaringer og ferdigheter som de skal ha med seg hele livet.
D. Vårt formål inkluderer muligheten for å utvide virksomheten vår til andre instrumenter og musikkteori, improvisasjon, jazz osv.

2. Individuell Undervisning
A. Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret (NSUO) kan formidle kontakt mellom medlemmer og lærere for å opprette individuell undervisning eller undervisning i smågrupper. Samspill i orkester er hovedaktiviteten, så alle medlemmer oppfordres til å delta i orkester så snart spillelæreren mener de er klar for det.
B. NSUO skal ha oversikt over strykelærere i Sogn området og skal sørge for kontinuitet i undervisning på strykeinstrumenter. Dersom det er mangel på lærere, skal NSUO sørge for å finne gode lærere om mulig.
C. Lærerne er selv ansvarlige for all informasjon til sine elever.

3. Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret – NSUO
A. Å være med i NSUO skal gi ungdom en mulighet til å utvikle seg selv og sin individuelle musikalitet.
B. Å være med i NSUO skal gi ungdom en mulighet til å samarbeide med andre barn og unge om musikk og å oppleve og skape musikk i ett felleskap.
C. Barna skal bli ledet av høykvalifiserte musikere i ukentlig øvelser under semesteret for å jobbe frem til regelmessige konserter.
D. NSUO starter opp med skolestarten og følger Oslo-skolenes skolerute med hensyn til ferier/fridager.

4. Et felleskap for de voksne
A. I vårt arbeid i Sogn skal vi ta i bruk og eksponere de kulturelle ressurser som er i Sogn så mye som mulig, for eks. med å samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen, skolekorps, profesjonelle musikere og pedagoger.
B. Vi skal dermed også bidra til å fremme et miljø der de voksne i Sogn kan delta i et lokalt musikkliv.

5. Instrument Bank
A. For at det skal være mulig for alle å være med, kan NSUO bygge opp en instrument bank med mulighet for utlån av instrumenter.B. NSUOs medlemmer kan også leie instrumenter av Nordberg Strykeorkester Barneorkesteret.
C. Elev (den som låner instrument) og foresatt plikter å behandle låneinstrumenter fra NSUO eller NSBO på en god måte.
D. Om nødvendig kan NSUO kreve depositum for utlån av instrumenter.

6. Utjevnings Stipender
• NSUO har som intensjon å ha et fond for å kunne gi utjevnings stipender. Foreldre, sponsorer og andre er oppfordret til å bidra til at NSUO er åpent for alle som er interessert i å være med uansett økonomiske midler.

7. Medlemskap av NSUO
• Alle barn og ungdom som ønsker medlemskap i orkesteret kan bli medlem, forutsatt at de spiller et strykeinstrument, fra og med det året de fyller 12 år. Unntak kan gjøres av styret. Dersom det ikke er tilstrekkelig med plass i orkesteret for alle som ønsker å være med, skal NSUO holde prøvespill en gang i året. Prøvespill skal være annonsert minst 4 uker før og skal være åpen for alle. Dirigenten skal høre prøvespillene sammen med minst en og helst to av lærerne.

Medlemskategorier
I. Spillende medlemmer
II. Beskytter
– Alle som er interessert i orkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli beskyttere.- Beskyttere har stemmerett men betaler ikke kontingent

A. Søknad om medlemskap:
i. alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig, enten per post, epost eller gjennom hjemmesiden, og sendes styret.
ii. utmeldinger bør ikke skje annet enn ved skoleårets slutt. Unntak er flytting, sykdom o.l.
iii. Søknader om innmelding skal være undertegnet av foresatt når søkeren ikke har fylt 18 år.
iv. påbegynte semestre betales fullt ut.

B. Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter
i. Alle medlemmer uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund på forbunds-, krets- og lokalplan.
ii. Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.
iii. Medlemmer som har fylt 15 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.

C. Tilleggsrettigheter og plikter for spillemedlemmer
i. Alle spillemedlemmer plikter å betale sin kontingent fastsatt av årsmøtet i rett tid.
ii. Møte til rett tid til de øvelser, arrangementer o.l. som foreningen fastsetter/deltar
iii. Medlemmene må ha med instrument, notestativ, blyant med viskelær og noter til hver øvelse

8. Årsmøtet
Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen 15. mars. Alle medlemmer og foresatte har møterett og minst en foresatt har møteplikt.

A. Innkalling:
i. innkalling til årsmøtet kunngjøres for medlemmer med minst 4 ukers varsel.
ii. saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet styret senest 2 uker før møtet.
iii. saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

B. Konstituering. Årsmøtet konstitueres slik:
i. styret velger møtedirigent.
ii. valg av referent.
iii. registrering av de fremmøtte.
iv. godkjenning av saksliste og forretningsorden.

C. Saksliste. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.
i. konstituering.
ii. styrets årsmelding.
iii. revidert regnskap for siste kalenderår.
iv. arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag.
v. innkomne saker, og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.
vi. valg i henhold til pkt. 9.

D. Stemmerett har:
i. alle spillende medlemmer som er fylt 15 år innen årsmøtet.ii. En foresatt per spillende medlem
iii. alle beskyttere.
Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

E. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom:
i. 1/3 av medlemmene krever det.
ii. styret fatter vedtak om det.

9. Styret
A. På årsmøtet velges:
i. Styre på 4-7 medlemmer som består av:
ii. Leder som velges separat.
iii. Dirigent sitter automatisk i styret eller via en representant valgt av dirigenten.
Dirigenten har ikke stemmerett når det gjelder punkt 9Biii.
iv. Inntil 4 styremedlemmer og ett varamedlem kan velges blant de spillende medlemmene og deres foresatte. Styret konstituerer seg selv med sekretær, material/noteforvalter, og informasjon/kommunikasjon med nabo orkestre/eventer.
vi. Regnskapsfører/kasserer.

B. Styrets plikter:
Utadrettet aktivitet mot krets- og landsforbund:
i. sørge for at UNOF´s (de Unges Orkester Forbund) organer til enhver tid får den informasjonen de skal ha.
Innad i orkesteret:
ii. planlegge sesongen slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.
iii. sørge for arbeidsavtaler med dirigent og eventuelle instruktører.
iv. fordele arbeidsoppgaver.
v. holde faste møter.
vi. sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokale.
vii. føre vedtaksprotokoll fra styremøtene.

10. Oppløsning/ nedleggelse av orkesteret.
Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet.
A. til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall.
B. ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.C. Det er stifternes intensjon at dersom orkesteret nedlegges skal eventuelle gjenværende midler overføres til andre orkestre i nærområdet.